Regulamin

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 01

  Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wyjątkowy konkurs fotograficzny. Dziesiąta edycja”, zwanym dalej “Konkursem”.

 • 02

  Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród jest JAAQOB HOLDING Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000755562, NIP: 5252768602, REGON 381672000, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 złotych („Organizator”).

 • 03

  Warunkami uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagród jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu dostępnego m.in. na stronach internetowych wskazanych w pkt.10 poniżej.

 • 04

  Celem Konkursu jest promocja kanału National Geographic w Polsce, wchodzącego w skład oferty usług telewizyjnych świadczonych przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, o kapitale zakładowym 25.581.840,64 zł, uiszczonym w całości („CP”).

 • 05

  Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 10 sierpnia 2020 r.
  do dnia 20 września 2020 r.

 • 06

  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 07

  W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 • 08

  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, CP, FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319107, NIP 521-35-07-814, o kapitale zakładowym 50.000 zł („FOX”), jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 • 09

  Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Wszelkie informacje podawane przez Uczestników, w tym dane osobowe Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi a nie wskazanym wyżej podmiotom. Serwis Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook lub Instagram.

 • 10

  Konkurs zostanie ogłoszony, w szczególności, na stronach internetowych pod adresami: www.cyfrowypolsat.pl, konkurs.natgeotv.com oraz na fanstronie Cyfrowego Polsatu i fanstronie National Geographic w serwisie Facebook.com, w serwisie Instagram National Geographic Wild, a także na antenach kanałów telewizyjnych National Geographic, National Geographic Wild, Nat Geo People, FOX oraz FOX Comedy, znajdujących się w portfolio kanałów nadawanych przez FOX Networks Group.

§ II. PRZEDMIOT KONKURSU

 • 01

  Przedmiotem zadania konkursowego jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika zdjęcia o tematyce określonej w ust 4 poniżej (zwanego dalej „Zdjęciem”) oraz przesłanie Zdjęcia o rozdzielczości minimum 1920px x 1080px w formacie JPG, JPEG, PNG do Organizatora, za pomocą aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl lub konkurs.natgeotv.com (zwanej dalej „Aplikacją Konkursową”). Zdjęcia zostaną opublikowane w Aplikacji Konkursowej.

 • 02

  Konkurs składa się z 6 części (zwanych dalej „Etapami”), przeprowadzanych w następujących okresach:

  • a.

   I Etap: w dniach 10 sierpnia 2020 r. – 16 sierpnia 2020 r.;

  • b.

   II Etap: w dniach 17 sierpnia 2020 r. – 23 sierpnia 2020 r.;

  • c.

   III Etap: w dniach 24 sierpnia 2020 r – 30 sierpnia 2020 r.;

  • d.

   IV Etap: w dniach 31 sierpnia 2020 r. – 6 września 2020 r.;

  • e.

   V Etap: w dniach 7 września 2020 r – 13 września 2020 r.;

  • f.

   VI Etap: w dniach 14 września 2020 r. – 20 września 2020 r.

 • 03

  Każdy Etap zaczyna się o godzinie 00:00 pierwszego dnia trwania Etapu oraz kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia trwania Etapu.

 • 04

  W każdym Etapie Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zdjęć, nawiązujących do poniższych Kategorii:

  • a)

   Planeta albo Plastik

  • b)

   Zmysły w kadrze

  • c)

   Industrialny świat

  • d)

   Bohaterowie wśród nas

 • 05

  W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). Szczegółowe zadania Komisji Konkursowej oraz jej skład wskazane są w dalszej części Regulaminu, a zwłaszcza w § IV Regulaminu.

 • 06

  W każdym Etapie wybranych zostanie 2 laureatów. Laureaci miejsc od 1 do 2 w poszczególnych Etapach wybierani będą przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa wybierze dwie najciekawsze fotografie spośród 100 prac z największą liczbą głosów w danym etapie. Kryterium wyboru jest oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne Zdjęć zgłoszonych do Konkursu. Ranking 100 najwyżej ocenianych prac jest tworzony w oparciu o liczbę głosów oddanych w danym etapie (przedziale czasowym). Po zakończeniu każdego z Etapów, nie później niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Etapu, zostanie opublikowana lista laureatów nagród w danym Etapie, którzy otrzymają nagrody etapowe za zajęcie miejsca od 1 do 2 określone w Regulaminie (zwane dalej „Nagrodami Etapowymi”). Ogłoszenie listy laureatów Nagród Etapowych nastąpi za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej.

 • 07

  Każde Zdjęcie posiada unikalny link, za pomocą którego Uczestnik może zbierać głosy na dodane przez siebie Zdjęcie.

 • 08

  Jedno Zdjęcie może być tylko raz ocenione przez Uczestnika lub innego użytkownika Aplikacji Konkursowej. Uczestnik nie może oddać głosu na Zdjęcie dodane przez siebie.

 • 09

  Po zakończeniu Konkursu, tj. wszystkich 6 Etapów, Komisja Konkursowa oceni wszystkie nadesłane Zdjęcia i wybierze spośród wszystkich Uczestników (w tym także spośród 12 laureatów Nagród Etapowych) 12 laureatów miejsc od 1 do 3 w każdej Kategorii w całym Konkursie, którzy otrzymają nagrody główne (zwane dalej „Nagrodami Głównymi”). Lista laureatów Nagród Głównych zostanie opublikowana za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w terminie 60 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 • 10

  Jeden Uczestnik może wygrać w całym Konkursie tylko jedną nagrodę Etapową za I lub II miejsce w Etapie i tylko jedną Nagrodę Główną.

 • 11

  Kryterium wyboru laureatów miejsc od 1 do 3 w każdej Kategorii w całym Konkursie przez Komisję Konkursową oraz podstawą przyznania laureatom przez Komisję Konkursową Nagród Głównych jest oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne Zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

§ III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • 01

  Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane za pomocą Aplikacji Konkursowej.

 • 02

  Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych, z zastrzeżeniem, iż jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Etapową oraz jedną Nagrodę Główną w jednej Kategorii.

 • 03

  Przesłanie zgłoszenia za pomocą Aplikacji Konkursowej zgodnie z pkt 1 powyżej, oznacza przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, na warunkach Regulaminu.

 • 04

  W przypadku gdy zgłoszone do Konkursu Zdjęcia przedstawiają wizerunek osób trzecich, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać wcześniejszą zgodę tych osób na bycie sfotografowanym i publikację fotografii i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń tych osób.

 • 05

  Aplikacja Konkursowa pozwala użytkownikowi na przesłanie swojego zgłoszenia (zdjęcie powinno mieć minimalny sugerowany rozmiar 1920px x 1080px, maksymalną wagę 10mb, dozwolony format: JPG, JPEG, PNG) za pomocą formularza zgłoszeniowego Aplikacji Konkursowej.

 • 06

  Przesyłając Organizatorowi Zdjęcie w sposób określony w ust. 3 powyżej Uczestnik:

  • a.

   oświadcza, iż jest twórcą Zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, iż przysługują mu do tego Zdjęcia wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, lub pomimo, iż nie jest twórcą Zdjęcia – jest uprawniony do udzielenia licencji i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie,

  • b.

   udziela rozłącznie Organizatorowi oraz FOX nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem udzielenia sublicencji, na korzystanie z przesłanego Zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

   • i.

    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych oraz w kalendarzu z wybranymi Zdjęciami,

   • ii.

    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   • iii.

    w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet. Wraz z udzieleniem licencji, Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora i FOX autorskich praw zależnych do Zdjęć.

  • c.

   oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody osób, których wizerunek wykorzystał przy tworzeniu Zdjęcia, w tym zgodę na publikację ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie w zakresie, o którym mowa w pkt b) powyżej;

  • d.

   zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń Organizatora, FOX lub CP, z tytułu wad prawnych przesyłanych Zdjęć. W szczególności dotyczy to roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych, pokrewnych. W przypadku zaspokojenia takich roszczeń przez Organizatora, FOX lub CP, lub zasądzenia ich od Organizatora, FOX lub CP, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu regresowo Organizatorowi, FOX lub CP kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego). Uczestnik zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój wyłączny koszt, na wezwanie Organizatora, FOX, CP lub kompetentnego organu, do postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego toczącego się z ich udziałem a wynikłego z okoliczności związanych z przesłaniem Zdjęcia i wykorzystaniem go zgodnie z Regulaminem.

 • 07

  W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że CP jest dysponentem strony www.cyfrowypolsat.pl, na której udostępniona będzie Aplikacja Konkursowa Organizatora, w której będą dostępne Zdjęcia w zakresie i przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.

 • 08

  Zgłoszenie konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie i Aplikacji Konkursowej, w szczególności zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail Uczestnika.

 • 09

  Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niedokonane w terminie, niepełne lub nieczytelne, są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 • 10

  Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Zdjęć, które:

  • a.

   naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne,

  • b.

   zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną,

  • c.

   zawierają przekazy reklamowe,

  • d.

   są spamem lub niezamówioną informacją handlową,

  • e.

   zawierają uszkodzone pliki lub wirusy,

  • f.

   zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.

  Zgłoszenia zawierające Zdjęcia wypełniające przesłanki wymienione w podpunktach a.- f. nie będą uwzględnione w Konkursie i Organizator ma prawo usuwania takich Zdjęć.

 • 11

  Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ingerowała w mechanizm Aplikacji Konkursowej, w szczególności poprzez użycie skryptów lub oprogramowania, które w jakikolwiek sposób automatyzuje korzystanie z Aplikacji Konkursowej, lub która podejmowała inne działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

§ IV. KOMISJA KONKURSOWA

 • 01

  Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:

  • a.

   wyłonienie laureatów Nagród Głównych Konkursu po zakończeniu wszystkich Etapów i zapewnienie przyznania nagród,

  • b.

   wyłonienie laureatów Nagród Etapowych Konkursu po zakończeniu danego Etapu i zapewnienie przyznania nagród,

  • c.

   zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów, w tym zwycięzcy nagród w Konkursie oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

  • d.

   właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych Uczestników,

  • e.

   podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,

  • f.

   udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,

  • g.

   podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.

 • 02

  W skład Komisji wejdą 3 osoby powołane z ramienia Organizatora.

§ V. NAGRODY

 • 01

  W Konkursie przyznanych zostanie 12 Nagród Etapowych, po 2 w każdym z Etapów oraz 12 Nagród Głównych dla laureatów miejsc od 1 do 3 w każdej Kategorii w całym Konkursie.

 • 02

  Nagrody w Konkursie stanowią:

  • a.

   Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w jednej Kategorii w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 4414,00 (cztery tysiące czterysta czternaście złotych 00/100) PLN brutto, w skład którego wchodzi: Dron DJI Mavic Air 2, o wartości 4364,00 (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złotych 00/100) PLN brutto oraz kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt złotych 00/100) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 491,00 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) PLN . Łącznie zostaną przyznane 4 Nagrody za zajęcie I miejsca w każdej Kategorii.

  • b.

   Nagroda Główna za zajęcie II miejsca w jednej Kategorii całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 1875,00 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) PLN brutto, w skład którego wchodzi: Aparat fotograficzny Fuji X-A3 + XC 16-50 mm, f 3,5-5,6 OIS o wartości 1825,00 (tysiąc osiemset dwadzieścia pięć złotych złote 00/100) PLN brutto, kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt złotych 00/100) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 209,00 (dwieście dziewięć złotych 00/100) PLN. Łącznie zostaną przyznane 4 Nagrody za zajęcie II miejsca w każdej Kategorii.

  • c.

   Nagroda Główna za zajęcie III miejsca w jednej Kategorii całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 977,00 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) PLN brutto, w skład którego wchodzi: Projektor Philips PicoPic PX120 o wartości 927,00 (dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 00/100) PLN brutto i kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt złotych 00/100) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 109,00 (sto dziewięć złotych 00/100) PLN. Łącznie zostaną przyznane 4 Nagrody za zajęcie III miejsca w każdej Kategorii.

  • d.

   Nagroda Etapowa I stopnia - za zajęcie I miejsca w Etapie – Gimbal Monza o wartości 314,00 (trzysta czternaście złotych 00/100) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 35,00 (trzydzieści pięć złotych 00/100) PLN. Łącznie zostanie przyznanych 6 Nagród Etapowych I stopnia.

  • e.

   Nagroda Etapowa II stopnia - za zajęcie II miejsca w Etapie – Namiot bezcieniowy LED 20x20cm o wartości 130,00 (sto trzydzieści złotych 00/100) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 15,00 (czternaście złotych 00/100) PLN. Łącznie zostanie przyznanych 6 Nagród Etapowych II stopnia.

 • 03

  Laureaci Nagród Głównych za zajęcie miejsc od I do III w każdej Kategorii, zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej telefonicznie lub pocztą elektroniczną i poproszeni o wskazanie adresu pod jaki Nagroda ma zostać wysłana. Termin na wskazanie adresu wynosi 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym Organizator skontaktował się z laureatem.

 • 04

  Imiona i nazwiska Laureatów Nagród zostaną opublikowane w Aplikacji konkursowej w zakładce Zwycięzcy w terminie 60 dni roboczych od zakończenia konkursu.

 • 05

  Nagrody zostaną wysłane laureatom przez Organizatora na jego koszt na adres wskazany przez laureata za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia ostatniego laureata Konkursu, co wynika z procesu produkcji kalendarza będącego jednym z elementów zestawów nagród.

 • 06

  Organizator nie przewiduje przejścia prawa do nagrody na innego Uczestnika, w przypadku gdy nagroda nie będzie odebrana przez laureata Konkursu.

 • 07

  Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

§ VI. POBÓR PODATKU

 • 01

  Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

 • 02

  Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów.

 • 03

  Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureaci są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.

§ VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 01

  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 • 02

  W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: konkursfotograficzny@jaaqob.pl

 • 03

  Podanie danych osobowych jest wymagane przez Organizatora w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie.

 • 04

  Dane osobowe uczestnika Konkursu są przetwarzane:

  • a.

   w celu przeprowadzenia Konkursu „Wyjątkowy Konkurs Fotograficzny. Dziesiąta Edycja” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora oraz przystąpienie do umowy konkursowej (art. 6 ust. 1 pkt f i b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679)); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu;

  • b.

   w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c Rozporządzenia 2016/679);

  • c.

   w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, FOX lub CP (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

 • 05

  Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi niezbędne do realizacji Konkursu i wydania nagród (firmy kurierskie).

 • 06

  Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości.

 • 07

  Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.

 • 08

  Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ VIII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 01

  Reklamacje dotyczące Konkursu można składać listownie na adres Organizatora z dopiskiem: „Wyjątkowy konkurs fotograficzny. Dziesiąta edycja” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: konkursfotograficzny@jaaqob.pl

 • 02

  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 • 03

  Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2019 r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia - w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 • 04

  Regulamin Konkursu dostępny jest w Aplikacji Konkursowej umieszczonej na stronach wskazanych w par.I pkt 10, a także w siedzibie Organizatora.